Kallelse årsmöte

Årsmöte


Härmed kallas Stagefight Swedens medlemmar till årsmöte


onsdagen den 20 juli 2022 klockan 19.00

på Nordic Stagefight Society's sommarworkshop

i Helsingfors, Finland


På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar.


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 13 juli.


Nomineringar lämnas till valberedningens sammankallande.


Ombudsröstning är tillåten enligt stadgarna. Telenärvaro via exempelvis mobil eller zoom kommer att anordnas om det är praktiskt genomförbart på platsen. Kontakta styrelsen@stagefightsweden.se för detaljer.


Dagordning årsmöte 2022


1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för mötet

3. Frågan om mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

6. Revisionsberättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2023

9. Fastställande av värdegrund

10. Val av

a) Kassör på 2 år

b) 2 ledamöter på 1 år

c) 2 suppleanter på 1 år

d) Revisor på 1 år

e) Revisorsuppleant på 1 år

f) Valberedning på 1 år

11. Firmatecknare

12. Styrelsens arbetsuppgifter

13. Inkomna motioner

14. Övriga ärenden

15. Mötets avslutande