Kallelse årsmöte

För mer information om Stagefight Sweden eller stagefight i allmänhet, skicka ett mail till info@stagefightsweden.se.

Stagefight Sweden

DRAMATISK KAMP FÖR SCEN OCH FILM

Årsmöte

 

Härmed kallas Stagefight Swedens medlemmar till årsmöte

 

onsdagen den 11 juli klockan 20.00

på Nordic Stage Fight Society’s sommarworkshop

i Linköping, Sverige

 

På dagordningen står sedvanliga årsmötesförhandlingar. Dagordning inklusive motioner kommer att publiceras på www.stagefightsweden.se den 4 juli.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 27 juni.

 

Nomineringar lämnas till valberedningens sammankallande, Adreéne Adde Sellberg, på adreene.s@hotmail.com.

 

Ombudsröstning är tillåten enligt stadgarna. Telenärvaro via exempelvis mobil eller Skype kommer att anordnas om det är praktiskt genomförbart på platsen. Kontakta styrelsen@stagefightsweden.se för detaljer.

 

Dagordning årsmöte 2018

 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för mötet

3. Frågan om mötets behöriga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut

6. Revisionsberättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2019

9. Fastställande av värdegrund

10. Val av

a) Kassör på 2 år

b) 2 ledamöter på 1 år

c) 2 suppleanter på 1 år

d) Revisor på 1 år

e) Revisorsuppleant på 1 år

f) Valberedning på 1 år

11. Firmatecknare

12. Styrelsens arbetsuppgifter

13. Inkomna motioner

14. Övriga ärenden

15. Mötets avslutande